Page 50 - Turgeon & Raine 2018 Catalog
P. 50

O . —: ‘ «W

‘ _ .2 ‘5. >
I -‘ . r
, -,_ ‘ .. _.
' ..-v - . ‘*5-".;"‘ '14- 1 .-."»~ ‘I 
 , -=’ xi 7 ; < ' ""
‘ . :53) ," — "’ ‘ V ;; ,- A_,..
- * «-‘ail, .
‘c ‘g A % 
‘N I '.<. " '\'=<. ."
‘ —;???= “' .. "'."‘ 
fir .’ :- ‘- _ ‘ 
I K ~
- A. ;.::W ' 5 ‘y
. . « .--.~ ~ . ». \
,» ,»._;*a;.§_:; -. *3: ,-V .‘ , ~- .
"’ ‘  ~ . “.‘5.\‘ >_— 
- ,- R l " " ’ 7  ‘Si "“"$,,i‘_1 \V‘\ , "i ‘-
‘ ,' r:.4—' 3 ~;«--,, " " .‘
.. , — =»‘;.~:‘ L" v-=1 ;::,‘-5-: .
I “   V, 
‘ _ ’ V ‘ . .,‘.,.‘ ._¢.,l£:4 : 3 _., > ,5» .
. —' ‘
. __ I . 1 _,:’-3.» ‘.
-—.-~ , '
~ “ 7 ” . A ‘
. ‘ J’ .
4;//h, , - I
4 5 . 1/ /_ , .
. . .: 2.,’ ‘ :-
’ c.» 4 "I1 :’
‘ A 7;‘: 3: r
-3' ' 3,, r  '
u _, Q, ~  '
_ 0 - . ' .
V . .4:-., 7
, .g:'~‘ . ‘-'3 i .
. .. .
‘ = w 3 1 ‘ 5
:‘?‘\‘!\/1. . “ '0 .
._ ,_,v 5‘ $9. -‘ __> ‘Q 4:”-
"* Ҥ sax " "if
' we: I 3‘ " '3‘
_: s: _ \ .4’
V,‘ ’ .4 “ NV > 
» ,3 '
V‘ '3‘ .. ‘ I ‘s‘'':
. :N\ X, , K ‘ ..
' ' ' ‘ .
« r"~ ‘ . I
, " N:
‘ 3" ,.\'\. _. ‘
-I. H: . :.\1;'.‘L f ~ ..
- ' ‘ , " ~.»;',“.£’er.‘ «. “WK
v Hwy: g9»_«::‘§{;, 7 \\ V " ‘
 . ..- .4.»-. . ,1!€r,..:; :~. ~ .,
‘£7 \ >.~. gr -I, A 4.: ~.- ~» 5: __‘;-»
.‘ “ ‘.2-2 4/  .§g- . "- _,' 7
 ‘v Kr‘ qr;  ‘- \. ‘- ‘ “V
-in - y g. _:-L gh‘ ‘L-;._'.‘v ."‘ ' .
 . 3, . - *1, : . "
V .,  ‘;. 5.5‘ .‘ ":1 .‘§‘:‘;";,"_~_:%'-/' ‘ ‘
I . 1. “ . a .
5 /.> H '5': ‘ y .-;::r,« .
. I, ; { ‘.-""1 y ‘ “ V ,<";:‘«‘,; r», '5
r  .- —-5*?‘-:~'.V.~“:', .L..
‘ . . “".L
; i 3 _, -
., \ K 4 ._,,v ;-
‘ > -'7.) 
. “vs=:v%%'<;:1§: ~ .19
 .  .
x _.4' ye, ' , lg»
:1. . ; -,- 
 . » -' §;‘.';-;:.-: _ 
"1 x > . " 
. . ‘:,_‘~:r*7/-;i‘Lg3"'7?,"?'!"v ' V '.-‘~
> .';3v: - ,7 W311 _. ._
‘xx _' f"*,_, M3}; ' —    48   49   50   51   52